Neplaťte daně, když nemusíte!


Zakládání firem v daňových rájích přes internet

 
Kvalitní a prověřené služby při zakládání firem v daňových rájích poskytují naši dva partneři: PROFI SPOLEČNOSTI - nabízí založení a poradenství při zakládání firmy ve více než 20 daňových rájích po celém světě! (Seychely, Delaware, Velká Británie a Irsko, Kypr, Nizozemsko, Indie, Hong Kong, Kajmanské ostrovy, Srí Lanka, Panama, Bahamy a mnohé další)

Nizozemsko

Nizozemsko lze i přes jeho členství v EU označit za zemi s velmi zajímavým systémem zdanění společností. Existence řady druhů podnikatelských subjektů, které jsou určitým způsobem daňově výrazně zvýhodněny, ho přímo předurčuje k využití v oblasti mezinárodního daňového plánování, kde často umožňuje významné snížení daňového zatížení díky osvobození některých příjmů. Oblibu nizozemských společností v České republice dokazuje především jejich časté využití zahraničími subjekty pro správu dceřinných společností, což je zapříčiněno velmi výhodnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Nizozemskem a Českou republikou.

Snížení daňového zatížení v domácích zemích dceřinných společností umožňuje existence smluv o zamezení dvojího zdanění, kterých Nizozemsko uzavřelo celou řadu. Pro uvedené případy je úprava následující:
  • dividendy - zdanění příjmů z dividend, přijímaných od dceřinných společností, je významně redukováno nebo úplně eliminováno obvykle v závislosti na výši podílu mateřské společnosti ve společnosti dceřinné - příslušná smlouva s Českou republikou v článku 10 uvádí, že "stát, ve kterém má sídlo společnost vyplácející dividendy, nezdaní dividendy vyplácené touto společností společnosti, jejíž jmění je zcela nebo zčásti rozděleno na akcie, a která má sídlo ve druhém státě a vlastní přímo nejméně 25% jmění společnosti vyplácející dividendy," což znamená, že takové dividendy podléhají pouze nizozemskému zdanění, kterému se navíc lze při splnění určitých podmínek legálně zcela vyhnout (viz níže),
  • kapitálové zisky - úprava zdanění kapitálových zisků je velmi podobná jako v případě dividend a příslušná smlouva s ČR v článku 14 stanoví, že "zisky ze zcizení movitého majetku jiného než letadel a lodí podléhají zdanění pouze ve státě, kde má zcizitel sídlo," což lze opět interpretovat tak, že takové kapitálové zisky podléhají pouze nizozemskému zdanění, které lze stejně jako u dividend následně eliminovat (viz níže),
  • úroky - zahraniční srážkové zdanění úroků, přijímaných nizozemskou společností na základě půjček dceřinným společnostem, je opět významně redukováno, v některých případech až na nulu - příslušná smlouva s ČR v článku 11 uvádí, že "úroky, které mají zdroj v jednom z obou států a vyplácejí se osobě sídlící v druhém státě, budou podléhat zdanění pouze v tomto druhém státě" ; následné nizozemské zdanění těchto příjmů vysvětlujeme dále,
  • licenční poplatky - zdanění příjmů z licenčních poplatků placených z ČR sice není možno jako v předchozích případech zcela eliminovat (existují však i země, ve kterých se úplná eliminace přípouští), nicméně i tak je do značné míry redukováno - příslušná smlouva s ČR v článku 12 stanoví, že "licenční poplatky, mající zdroj v jednom z obou států a vyplácené osobě sídlící v druhém státě, mohou být ve státě, ve kterém je jejich zdroj, zdaněny podle předpisů tohoto státu, nicméně takto stanovená daň nesmí překročit 5% částky licenčních poplatků" - licenční poplatky placené např. z ČR do Nizozemska tak budou zdaněny v obou zemích, ovšem celkové zatížení zůstává i přes tuto skutečnost relativně nízké.

Ve všech čtyřech případech nelze uvedenou možnost využít v případě, že příjemce disponuje ve druhém státě stálou provozovnou, s níž jsou dané příjmy ve skutečnosti spojeny.

Zdanění v Nizozemsku

  • Dividendy a kapitálové zisky- eliminace nizozemského zdanění dividend a kapitálových zisků je založena na existenci tzv. osvobození kapitálové účasti (participation exemption) od nizozemské daně z příjmů právnických osob - toto osvobození se podmiňuje splněním několika podmínek:
  • společnost od počátku fiskálního období vlastní minimálně 5% akciového kapitálu každé dceřinné společnosti,
  • jestliže se jedná o kapitálovou účast ve společnosti nerezidentní v Nizozemsku, musí tato dceřinná společnost podléhat v zemi svého založení dani obdobné povahy, jako má nizozemská daň z příjmů,
  • akcie držené holdingovou společností nesmí mít charakter pasivní nebo portfoliové investice, tedy pouze určité kombinace více kapitálových účastí bez jakéhokoli aktivního zasahování do činnosti dceřinných společností,
  • holdingová společnost nesmí akcie dceřinných společností držet pouze za účelem dalšího prodeje,
  • holdingová ani dceřinná společnost nesmí být, z hlediska nizozemského zákona o dani z příjmů právnických osob, považována za investiční společnost.

Při splnění těchto podmínek jsou dividendy, přijímané na základě kapitálových účastí, stejně jako kapitálové zisky z prodeje takových kapitálových účastí osvobozeny od nizozemské daně z příjmů právnických osob. Z toho vyplývá, že dividendové příjmy obdržené od nizozemských rezidentních společností budou přijaty v hrubé výši bez aplikace srážkové daně a dividendové příjmy od zahraničních společností budou sice přijaty čisté bez sražené zahraniční daně z dividend, která však bude podle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění buďto nulová nebo alespoň výrazně redukovaná. Právě vzhledem ke kapitálovým ziskům budí tato skutečnost z daňového hlediska zájem, neboť lze takto v Nizozemsku obdržet nezdaněné příjmy z prodeje cenných papírů v zahraničí - samozřejmě za předpokladu splnění uvedených podmínek.

Úroky - podléhají běžné nizozemské dani z příjmů právnických osob ve výši 20-25,5%. Zdanitelný zisk se určuje jako rozdíl mezi úrokem přijímaným a úrokem vypláceným minus správní náklady společnosti. Navíc na financování společností ve skupině (tzv. group interest box) lze při splnění podmínek uplatnit sníženou efektivní sazbu daně 5 %.
 
Licenční poplatky - patentová a licenční práva mohou nizozemské (licenční) společnosti vlastnit buď přímo (v takovém případě je jejich příjem z jejich poskytování zdaňován v běžné výši) nebo prostřednictvím licence od jiného vlastníka takových práv. Zdaňovaný příjem se potom podobně jako v případě úroků určuje jako rozdíl mezi poplatky přijímanými a vyplácenými, přičemž je určeno minimální přípustné rozpětí.

Dle výše uvedeného je zřejmé, že fungování mezinárodní struktury společností s využitím nizozemské společnosti se jeví velmi atraktivní. Míra osvobození jednotlivých druhů příjmů od nizozemského zdanění (případně redukce míry zdanění) je v kombinaci s velkým množstvím uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění unikátní výhodou, kterou společnostem v rámci EU poskytuje už jen Malta a Kypr.

Zdroj: Unieoffshore.cz