Neplaťte daně, když nemusíte!


Zakládání firem v daňových rájích přes internet

 
Kvalitní a prověřené služby při zakládání firem v daňových rájích poskytují naši dva partneři: PROFI SPOLEČNOSTI - nabízí založení a poradenství při zakládání firmy ve více než 20 daňových rájích po celém světě! (Seychely, Delaware, Velká Británie a Irsko, Kypr, Nizozemsko, Indie, Hong Kong, Kajmanské ostrovy, Srí Lanka, Panama, Bahamy a mnohé další)

Kypr

Kypr je po Sicílii a Sardinii třetí největší ostrov ve Středozemním moři. Nachází se na severovýchodním konci Středozemního moře. Kypr je skutečnou křižovatkou spojující Evropu, Asii a Afriku. Rozkládá se na ploše 9251 km² a leží 65 km jižně od Turecka, 96 km západně od Sýrie, 385 km severně od Egypta a okolo 980 km jihovýchodně od Atén. Hlavním městem je Nikósie. Hlavní topografické rysy Kypru jsou dvě horská pásma podél střední části a severovýchodní části ostrova, oddělené širokou a úrodnou rovinou. Kypr má příjemné klima se suchými, horkými léty a mírnými zimami..
 
Obyvatelstvo 
Kypr má okolo 802 500 obyvatel. Řečtí Kypřané tvoří největší etnickou komunitu, která představuje přibližně 85 %, turečtí Kypřané tvoří druhou největší komunitu, která představuje 12 % a zbývající 3 % jsou další menšiny.


Politická struktura 
Kypr se stal nezávislou republikou v roce 1960. Politický systém byl vybudován na základě západních demokracií, ve kterých jsou respektována práva jednotlivce a soukromé podnikání má mnoho příležitostí k rozvoji. Podle ústavy je na Kypru prezidentský systém vlády. Prezident je hlavou státu a je volen na pětileté funkční období.
Výkonným orgánem vlády je Rada ministrů, jejíž členy jmenuje prezident. Ministři jsou zodpovědní za správu všech záležitostí spadajících do oblasti jejich ministerstva a za zavádění právních předpisů. Zákonodárnou moc má v rukou Sněmovna reprezentantů, která se skládá z 56 volených členů, kteří se volí na dobu pěti let. Na Kypru funguje systém více stran a volební systém je založen na poměrném zastoupení.


Právní systém
Právní systém je založen na systému, který pochází ze Spojeného království, a všechny zákony upravující obchodní záležitosti a postupy jsou založeny na anglickém právu. Většina zákonů je úředně přeložena do angličtiny.

 

Infrastruktura a ekonomika

Kypr je snadno dostupný letecky a po moři. Hlavní přístaviště jsou v Limassolu a Larnace a nacházejí podél jižního pobřeží ostrova.
Ekonomika Kypru je založena na systému svobodného podnikání. Role vlády je omezena na regulaci, plánování 
a poskytování veřejných služeb. Během posledních patnácti let vykázala ekonomika Kypru obrovský růst a jeho měna se těší relativní stabilitě.


Jazyk
Řečtina, angličtina a turečtina jsou úředními jazyky na Kypru. Angličtina je široce používána v mluvené řeči, zejména 
v komerční sféře a státní správě.


Měna
Euro


Typ práva
Občanské právo s mnoha vlivy z anglického obecného (Common) práva.


Základní korporátní legislativa
Firemní právo na Kypru se nazývá Cyprus Companies Law, kap.113 a je založeno na anglickém 1948 Companies Act. Společnosti o jedné osobě byly zavedeny dodatkem k Companies Act 2000 a další dodatky měnící legislativu byly podány 
v roce 2000 a 2001.  

 

DAŇOVÉ VÝHODY FIRMY NA KYPRU

VÝHODY PRO PRAVNICKÉ OSOBY

Daně
Podle zvláštních předpisů v zákonech o dani z příjmů na Kypru, je čistý zisk mezinárodních obchodních společností (IBC) na Kypru zdaněn sazbou 10 %. Na příjmy ze zahraničí, kdy příjem byl vytvořen činností mimo Kypr je sazba zdanění 0%.


Dohody o dvojím zdanění 
Kypr uzavřel 34 smluv o zamezení dvojího zdanění s: Rakouskem, Bulharskem, Běloruskem, Belgií, Kanadou, Čínou, Českou republikou, Dánskem, Egyptem, Francií, Německem, Řeckem, Maďarskem, Indií, Irskem, Itálií, Kuvajtem, Maltou, Mauriciusem, Norskem, Polskem, Rumunskem, Ruskem, (včetně většiny zemí SNS, tj. Ázerbajdžánem, Arménií, Kyrgyzstánem, Moldávií, Uzbekistánem a Ukrajinou), Singapurem, Slovenskem, Slovinskem, Jižní Afrikou, Švédskem, Sýrií, Thajskem, Velkou Británií, USA a zeměmi bývalé Jugoslávie.

 

Licenční poplatky 

Neuplatňují se. 
 

VÝHODY PRO HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI

Kypr je dobře zavedeným mezinárodním centrem, které bylo kriticky zhodnoceno a shledáno jako atraktivní lokalita pro  holdingové společnosti, mimo jiné z daňového hlediska, zejména díky přistoupení Kypru k Evropské unii (EU) a přijetí nové právní úpravy daní na Kypru, která je nyní v souladu s acquis communautaire (právní řád Evropské unie). Právní předpisy a postupy na Kypru jsou nyní harmonizovány se zákony a směrnicemi EU, kodexem chování a doporučením Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ohledně Harmful Tax Corporation. 


Daňový režim
Na rozdíl od jiných zemí v Evropě musí pro získání daňových výhod podle nové daňové reformy držet holdingové společnosti na  Kypru pouze minimálně 1 % základního kapitálu zahraniční dceřiné společnosti.

 

Nová daňová legislativa 
Jednotná 10% sazba daně pro právnické osoby, vztahující se na celosvětové příjmy, je nyní uložena pro všechny rezidentní společnosti. Je to nejnižší sazba daně právnických osob v Evropské unii, a tedy nejvýhodnější základní sazba daně z příjmů společností na Kypru. Nový způsob zdanění společnosti se liší podle sídla společnosti. Společnost má „sídlo pouze v republice“, pokud je její činnosti centrálně řízena a kontrolována na Kypru. Proto je podle nových pravidel rezidentní společnost zdaněna podle svých celosvětových příjmů pocházejících z Kypru i mimo něj, pokud je společnost řízena a kontrolována z Kypru. S ohledem na nové daňové předpisy jsou mezinárodní holdingové obchodní společnosti působící na Kypru nyní v daleko výhodnější pozici, protože mohou využívat výhody plynoucí z daňových výjimek, stejně jako daní z příjmů právnických osob, vypočítaných na základě nových daňových předpisů.


Osvobození od daně 
S ohledem na novou daňovou legislativu je 50 % příjmů z úroků osvobozeno od daní z příjmu právnických osob, s výjimkou příjmů z úroků získaných při běžném podnikání nebo v souvislosti s běžným podnikáním.


Přijaté dividendy 
Dividendy přijaté ze zahraničí jsou nyní podle nových daňových předpisů zcela osvobozeny od korporační daně. Kromě toho jsou rovněž osvobozeny od 15% příspěvku na obranu za předpokladu, že nejméně 1% základního kapitálu společnosti tvoří přímý podíl v zahraničí. V praxi to znaměná, že pokud kyperská společnost vlastní obchodní podíl v české společnosti jsou příjmy z výnosů a dividend této české společnosti zdaněny 0% sazbou daně a kyperská společnost může tyto příjmy vyplatit s 0% daní svým majitelům.


Podmínky restrukturalizace 
Vzhledem k začlenění směrnice ES -  Merger Directive 90/434/EEC do nového daňového zákona, jsou společnosti v rámci reorganizace (fúze / rozdělení / převod majetku) osvobozeny od daně z převodu majetku (včetně akcií). 
 

Výnosy z akcií a daň z kapitálových výnosů 
Zisky z nákupu a prodeje podílů jsou osvobozeny od daně. Dále neexistují daně z kapitálových výnosů, kromě 20% daně z kapitálových výnosů, která platí pro zisky z prodeje nemovitého majetku na Kypru a akcie nekotovaných společností, které vlastní nemovitosti na Kypru.


Zisky z činnosti stálé provozovny v zahraničí
Zisky ze stálé provozovny v zahraničí jsou osvobozeny od daní. Výjimka neplatí, pokud (i) stálá provozovna se přímo či nepřímo zabývá z více než padesáti procent (50 %) činnostmi, které vytvářejí investiční výnosy, a (ii) zahraniční daňové zatížení je podstatně nižší než na Kypru.


Pobočky společností na Kypru
V souvislosti se vstupem Kypru do EU bude zamezení dvojího zdanění platit pro všechny pobočky kyperských společností se sídlem v jiných členských státech v Evropské unii, neboť mezi rezidentními společnostmi v členském státě a pobočkami těchto společností se sídlem v jiném členském státě nesmí být žádná diskriminace.
 

Rozdělení holdingových společností na Kypru 
Dividendy vyplácené akcionářům - nerezidentům jsou osvobozeny od srážkové daně. Ve skutečnosti na Kypru nejsou pro nerezidenty nařízeny srážkové daně z příjmu vyplácených dividend, úroků a licenčních poplatků (vzhledem k tomu, že právo 
k duševnímu vlastnictví se na Kypru nepoužívá).

 

FIREMNÍ DAŇOVÉ VÝHODY 

Převod ztrát 

Daňové ztráty za rok 2000 mohou být převedeny na neurčito. Ztráty vzniklé v zahraničí stálé provozovně společnosti se sídlem na Kypru mohou být kompenzovány zisky z kyperské společnosti.

 

Skupinová úleva (Group relief)

Byla přijata pravidla skupinové úlevy, které umožňují snížení daňových ztrát mezi holdingovou společností a jejími dceřinými společnostmi v případě, kdy holdingová společnost vlastní alespoň 75 % z dceřiných společnostech přímo či nepřímo a / nebo jinak mezi společnostmi téže skupiny, za celý rok. Nicméně ztráty z předchozích období nelze pro skupinovou úlevu uplatnit.


Na základě uvedených pravidel je společnost považována za člena skupiny, pokud je alespoň 75 % dceřiné společnosti vlastněno druhou společností, nebo obě společnosti jsou alespoň ze 75% dceřinou společností třetí společnosti.


SÍŤ UMOŽŇUJÍCÍ ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ 

Kypr kombinuje režim nízkých daní se sítí smluv o zamezení dvojího zdanění. Byl zde uzavřen nejvyšší počet smluv o zamezení dvojího zdanění ve srovnání s jinými offshore jurisdikcemi, a to zejména se zeměmi střední a východní Evropy a několika zeměmi Blízkého východu. Většina smluv vychází z modelu OECD a všechny mají vliv na snížení nebo odstranění obvyklé srážkové daně uložené smluvními státy z dividend, úroků a licenčních poplatků. To je výhodné pro obchod s některými zeměmi východní Evropy a Ruskem, protože zahraniční investoři investující ve východní Evropě mají možnost směrovat své investice přes zemi, jako je Kypr, který má smlouvu se zemí přijímající investici, a umožňuje tak snížit, a v některých případech eliminovat, srážkové daně.


Kypr, jedna z nejmenších evropských nízkodaňových jurisdikcí, je vhodným místem pro umístění zprostředkovatelské společnosti, vzhledem ke kombinaci daňových smluv a nízkých daní na ostrově. Dividendy mohou protékat kyperskou společností zcela osvobozené od daní a společnost může využívat rozsáhlé sítě smluv o zamezení dvojího zdanění.

Zdroj: zakladanispolecnostinakypru.cz